Reklamacije

Reklamacija

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA KUPACA

Član 1
Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta www.topgun.rs i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2
Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji putem interneta na sajtu www. topgun.rs kupuje proizvode.

Član 3
Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod, u roku od 14 dana od dana prijema isporuke.
Istekom roka iz stava 1. ovog člana kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

Član 4
Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:
– u zahtevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste
– proizvod koji reklamira vrati u originalnom pakovanju u kom mu je isporučen.

Član 5
Kupac nema pravo na prigovor ako je:
– propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika;
– nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom članova njegovog porodičnog domaćinstva;
– promenio odluku o izboru atrikla nakon što mu je porudžbina poslata.

Član 6
Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik i obaveštava Kupca u roku od 8 dana od dana prijema iste.

Član 7
U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Trgovca, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:
– zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;

– zamenu kupljenog proizvoda za neki drugi;
– vraćanje iznosa plaćene cene.

Član 8

– Ukoliko je do greške pri isporuci došlo sa naše strane, mi snosimo troškove transporta.
– Ukoliko je došlo do oštećenja pri transportu kurirska služba je zadužena da sačini zapisnik (insistirajte na tome). Mi snosimo troškove transporta.
– Ukoliko se radi o želji kupca za zamenom proizvoda ili povratom novca, troškove trnasporta snosi kupac.

Član 9

Tek kada se proizvod ponovo vrati kod nas od strane kupca (zamena ili povrat), kupcu tada novac uplaćujemo na račun. Rok za isplatu je 5 radnih dana od prijema robe.

Član 10

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.